پرستار مجازی آماده همکاری با نهاد های مرتبط و مشاوره تولید کالا با مخاطب خاص می باشد .

لطفا توضیحی راجع به نحوه درخواست همکاری خود یادداشت نمایید :