ارتباط با پرستار مجازی مشخصاً بیشتر به صورت مجازی انجام می گیرد ولی در صورت نیاز به تماس تلفنی یا حضوری از ارتباطات زیر استفاده کنید .

ارتباط مجازی

پیامک به شماره : 1000391234567

ارسال پست الکترونیک به : support@eparastar.ir

وحید فرقانی علیرضا اکبریان جاوا java j2EE