پيامک تبليغي شما، بعد از ظهر روزي به مادرباردار ارسال مي شود که توصيه پزشکي مرتبط با فوايد محصول شما در صبح ارسال شده است. پرستار مجازي طي 9 ماه بارداري و پس از آن، هر روز توصيه پزشکي مربوط به همان هفته را ارسال مي کند پس محصول شما در زمان نياز واقعي مادر به وي پيشنهاد مي شود . اين پيامک تا وقتي که تعداد آن تمام شود به تمام مادراني که به روزهاي خاص ارسال پيامک شما ميرسند ، ارسال خواهد شد .

جهت تبلیغ در زمان حراج و فروش به ماردان باردار در هفته بارداری خاص و حتی منطقه خاص استفاده می شود . در صورتی که تعداد مادران باردار شهر شما در هفته های خاصی که به محصول شما نیازدارندکمتر از تعداد پیامک سفارش داده شده باشد، این پیامک در چند روز و با برنامه های پیامکی مختلف به آنها ارسال خواهد شد.

سیستم تبلیغات پیامکی تدریجی و انبوه پرستار مجازی ، دارای تفاوت ها و خصوصیاتی است که با یک بار امتحان آن کاملا متوجه خواهید شد. اگر می خواهید از این تفاوت های تبلیغاتی بیشتر اطلاع پیدا کنید بسته تبلیغات پیامکی را دریافت کنید :

دریافت

بالش بارداری "..." بهترین طراحی را برای حالت خواب مادر باردار دارد، با استفاده از این بالش هیچ فشاری به فرزند دلبندتان وارد نخواهد شد .
تلفن سفارش کالا : ...
فروشگاه اینترنتی : ...
آدرس : ...

(حداکثر تعداد حروف 210 کاراکتر معادل 3 پیامک باشد)